Procedure

Bekendmaking

KOH maakt het project 'Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg' landelijk bekend en nodigt partijen uit zich aan te melden als opleider of leerwerkplek en stimuleringssubsidie aan te vragen in het kader van dit project. Het doel is om het opleiden van verpleegkundig specialisten en physician assistants in de huisartsenzorg, en hun structurele inzet, te stimuleren ter versterking van de eerste lijn.

Informatie

De landelijke bekendmaking is voorzien van (verwijzing naar) heldere informatie over doel, doelgroep, inhoud, aanmeldingsprocedure, voorwaarden en criteria. Deze informatie staat op de website van KOH. Bij vragen kunt u een e-mail sturen aan de beoordelingscommissie of bellen met KOH op telefoonnummer 040 – 231 06 20.

Voor wie?

Het project staat open voor huisartsen en huisartsenorganisaties zoals huisartspraktijken, gezondheidscentra, zorggroepen, huisartsen- en spoedposten.

Waarvoor?

De stimuleringssubsidie betreft een financiële tegemoetkoming voor het opleiden van verpleegkundig specialisten en physician assistants in de huisartsenzorg die starten met de opleiding in september 2024 (cohort 2024). Dit project is aanvullend op de reguliere subsidieregeling van de hogeschool. De hogescholen met een masteropleiding voor verpleegkundig specialist of physician assistant kunnen hierover meer informatie geven.

Wanneer indienen?

De deadline voor het aanmelden is 15 januari 2024. Latere aanmeldingen worden op een wachtlijst geplaatst.

Hoe in te dienen?

Van de website van KOH kunt u een digitaal aanvraagformulier downloaden. Het formulier dient de aanvrager volledig in te vullen inclusief een correcte en transparante begroting en een verplichte financiële eigen bijdrage. Daarnaast is aanvullend een eigen projectplan verplicht, volgens het format op de website van KOH. De totale aanvraag stuurt u per e-mail naar het secretariaat van de beoordelingscommissie.

Beoordeling

Een deskundige en onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt de aanmeldingen aan de hand van heldere randvoorwaarden en criteria. De randvoorwaarden en criteria zijn te vinden op de website van KOH. Er is een beperkt budget beschikbaar waarmee zoveel mogelijk leerwerkplekken worden gerealiseerd. Het bedrag van de stimuleringssubsidie per aanvraag is aldus niet vooraf vastgesteld.

Uitspraak

De aanvrager ontvangt schriftelijk, met redenen omkleed bericht van de toe- of afwijzing van de aanvraag. Een mondeling toelichting is mogelijk op verzoek van de aanvrager. Beroep aantekenen tegen de uitspraak van de beoordelingscommissie is niet mogelijk.

Beoordelingscommissie

De leden van de beoordelingscommissie zijn deskundigen uit het veld. Zij nemen deel op persoonlijke titel, zonder last- of ruggenspraak. Zij zijn niet aansprakelijk voor hun oordeel.
KOH is betrokken als ambtelijk secretaris van de beoordelingscommissie en heeft geen enkele rol in de toe- of afwijzing van aanmeldingen.

Uitvoering

KOH is penvoerder van het project 'Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg' en contactpersoon voor huisartsen en -organisaties. KOH sluit contracten met huisartsen en -organisaties die financiële tegemoetkoming ontvangen en controleert de uitvoering.

Deel deze pagina: