Rapporten

2017

Versterking opleiding VS en PA huisartsenzorg

Het opleiden van een VS of PA zien huisartsen en -posten als een investering in de toekomst van hun praktijk of organisatie. Belangrijk is dat zij eerst een plan maken met daarin een toekomstvisie voor de praktijk voordat zij beginnen met het opleiden. Nu is nog vaak de ambitie van een POH of de vraag van de post aanleiding. Lees verder.

The Impact of Nurse Practitioners in Primary Care

Proefschrift

Grotendeels gebaseerd op onderzoeken die zijn uitgevoerd op de huisartsenpost. Daarnaast bevat het nog twee andere onderzoeken namelijk naar het effect op de zorg wanneer verpleegkundigen taken van huisartsen overnemen en naar factoren die een rol spelen in de beslissing om een VS in de huisartsenpraktijk of -post in te zetten. Lees verder.

De physician assistant op de spoedpost

De  PA kan veel zorgvragen waarmee patiënten naar de huisartsenpost komen, overnemen van de huisarts. De zelfstandig werkende behandelt net als de huisarts vooral klachten aan het bewegingsapparaat, luchtwegen en huid. Lees verder.

Naar een optimaal team van huisarts en VS op de spoedpost

Een team met twee VS'en en twee huisartsen kan in het weekend overdag alle zorgvragen van patiënten behandelen. Huisartsen focussen zich op zorgvragen die de VS niet kan behandelen. Zij zien bijvoorbeeld meer buikklachten. Er is er een lichte daling van het aantal consulten per uur als er  VS'en in een team werken. Lees verder. 

2016

Contouren van de zorgondersteunende beroepen in de huisartsenzorg van straks

Deze verkenning probeert inzicht te geven in de belangrijkste ondersteunende beroepen en functies die nodig zijn in de huisartsenzorg van 2025. Betrokken partijen kunnen aan de hand van de geschetste contouren met elkaar in gesprek gaan over een toekomstgerichte huisartsenzorg. Lees verder.

2015

Verkenning van het opleidingsaanbod voor de POH-S, POH-GGZ en doktersassistent

Een overzicht van opleidingen tot POH-S, POH-GGZ en doktersassistent

Naast het actuele overzicht, dat een momentopname is, staan er ook voor iedere doelgroep aanbevelingen. KOH voerde deze inventarisatie uit in opdracht van de SSFH. Lees verder.

VoorBIGhouden

Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG met betrekking tot de inzet van de VS en PA
Bruijn-Geraets, D.P. de, et al., Maastricht UMC+
Als aan alle in de wet vastgelegde randvoorwaarden is voldaan zijn er geen negatieve bijeffecten. De ingevoerde wetswijziging is voor een deel van de VS'en en PA's een legalisering van hun werkwijze. Voor anderen biedt het perspectief om de functie verder te ontwikkelen. Lees het rapport of de samenvatting.

Praktijkvoorbeelden: de physician assistant in de eerste lijn

Door werk uit handen te geven aan de PA kunnen patiënten eerder terecht bij de huisarts. Het werk van twee PA's in beeld gebracht. Praktische informatie en beschrijvingen van verwachtingen en ervaringen. Lees verder.

Praktijkvoorbeelden: de verpleegkundig specialist in de eerste lijn

Door werk uit handen te geven aan de VS kunnen patiënten eerder terecht bij de huisarts. De huisarts krijgt daardoor weer meer tijd voor complexe zorgvragen. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Lees verder.

Vacature voor huisarts vervuld door verpleegkundig specialist

Een vacature voor een huisarts invullen door VS is alleen mogelijk als je vooraf goed nadenkt over de taakverdeling. Wat doet de VS, wat de huisarts en welke gevolgen heeft dit voor de praktijkorganisatie. Lees verder.

Verdienmodel huisartsenpraktijk met vier verpleegkundig specialisten

Meerdere VS'en kunnen worden ingezet door een combinatie van organisatie praktijk, ondernemerschap, financieel beleid en innovatie. Lees verder.

Verkenning opleiden verpleegkundig specialist in huisartsenpraktijk en -post samen met V&V-instelling

Het lijkt vooralsnog niet wenselijk dat een huisartsenpraktijk/-post samen met en V&VN instelling een VS opleidt. Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde zijn verschillende specialismen waarvan de behandeltaken moeilijk aan te leren zijn in een opleiding van maar twee jaar. Lees verder.

2014

Studie naar functieprofiel, taken en verantwoordelijkheden van VS en PA in huisartsenzorg

Er is een grote overlap in taken van VS en PA in de huisartsenzorg. Opleidingen en werkveld sluiten redelijk goed op elkaar aan. Huisartsen vinden dat in de opleiding meer aandacht mag zijn voor huisartsgeneeskunde en consultvoering. Lees verder.

2013

Verpleegkundig Specialist biedt kansen

Onderzoeksrapport naar de inzet van verpleegkundig specialisten op de spoedpost in Eindhoven
Verdelen van taken van een huisarts naar een VS is op de spoedpost mogelijk in een team van zorgverleners. De VS is deskundig, biedt veilige zorg en patiënten en zorgverleners zijn tevreden. Lees verder.

Website Skillmix

Huisartsen moeten beslissingen nemen over het in te zetten personeel in hun praktijk. Het skillmix instrument ondersteunt het personeelsplanningproces op basis van bijvoorbeeld zorgaanbod nu en zorgvraag straks. Lees verder.

2009

Voorstudie taakherschikking in de spoedzorg

Uit de resultaten blijkt dat de inzet van een NP op de post haalbaar is. Hiervoor zijn de klinische modules uit de NP-opleiding (huisartsenvariant) vergeleken met de top 3 van klachten op een spoedpost. De overlap is groot. Lees verder.

2008

De introductie van de nurse practitioner in de huisartsenpraktijk

De kwaliteit van zorg die de NP levert bij vaakvoorkomende klachten is te vergelijken met die van de huisarts. De diagnose en behandeling voert ze zelfstandig uit. Patiënten zijn tevreden. Lees verder voor rapport en samenvatting.

Taakherschikking in de huisartsenpraktijk: introductie van de physician assistant

Gevolgen voor de kwaliteit, de capaciteit en de kosten van de zorg
Leeuw, J.R.J. de, et al., Universitair Medisch Centrum Utrecht
De PA wordt voor een breed klachtenpalet ingezet, is deskundig en werkt zelfstandig. Lees verder voor rapport en samenvatting.

De nurse practitioner als street nurse

Een onderzoek naar haalbaarheid en kosten van het Eindhovense straatdokterproject
De inzet van de NP als street nurse verbetert de gezondheid van dak- en thuislozen op korte termijn. Door dit project is een netwerk van zorg gevormd rond deze doelgroep. Lees verder.

Deel deze pagina: