Zorg dat uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden

Voorwaarden aanvragen accreditatie

Indienen aanvraag

Uw aanvraag voor accreditatie moet ten minste acht weken voor aanvang van de scholing bij KOH binnen zijn. Gebruik hier voor het formulier op onze website en vul dit zo volledig mogelijk in.

Één formulier

Wij proberen het u zo gemakkelijk mogelijk te maken. U kunt met één aanvraagformulier accreditatie aanvragen voor:

 • huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten
 • POH en praktijkverpleegkundigen
 • POH-GGZ
 • POH-GGZ-Jeugd
 • verpleegkundig specialisten
 • physician assistants
 • doktersassistenten
 • praktijkmanagers
 • fysiotherapeuten

Voor physician assistants kunt u alleen accreditatie aanvragen als u dat in dezelfde aanvraag ook doet voor huisartsen.

Check

Uw aanvraag kijken wij altijd na op volledigheid. Missen wij gegevens dan krijgt u van ons een e-mail met het verzoek om de ontbrekende informatie aan te vullen.

Disclosure dia

Op grond van de regels inzake geneesmiddelenreclame (Geneesmiddelenwet: Beleidsregels gunstbetoon en de CGR Gedragscode) dient iedere spreker tijdens een nascholingsbijeenkomst, transparant te zijn over zijn/haar belangen met de industrie. Sprekers van nascholingen zijn daarom verplicht om een 'disclosure sheet' in hun presentatie op te nemen als eerste dia van hun inhoudelijke presentatie.

Logo’s alleen toegestaan op 1e en laatste dia

Het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1 - KNMG) alsmede de NHG en de LHV is van mening dat gebruik van logo's (mogelijk) onder reclame valt. De richtlijn voert het beleid om alleen op de 1e en laatste dia van de presentatie het logo te tonen. Alle aanbieders van onderwijs worden verzocht om logo’s te verwijderen en enkel te tonen aan het begin en/of einde van de presentatie.

Toetsing nascholing op locatie

De Perifeer Accreditatie Medewerker (een huisarts) toetst de aanvraag voor huisartsen. Als deze voldoet aan de landelijke beoordelingscriteria dan wordt de accreditatie toegekend. Voor andere professionals beoordeelt de beroepsorganisatie of uw aanvraag voldoet aan de criteria.

Toetsing nascholing online

Naast de inhoudelijke scholingscriteria gelden er landelijke aanvullende criteria bij een online nascholing. In ieder geval is het belangrijk dat:

 • de werkvormen passen bij wat u wilt overbrengen en bij de aandachtsspanne van de deelnemer;
 • er borging moet zijn dat het gehele leerproces wordt doorlopen (zet tussentijdse toetsvragen, stellingen, pollvragen); minimaal 2-4 vragen per uur;
 • er voldoende interactieve mogelijkheden worden aangeboden; de deelnemer kan zelf ook vragen stellen die door de spreker beantwoord kunnen worden;
 • een posttoets van belang is ter controle van deelname (5-10 vragen);
 • de aanbieder verzocht wordt bij de deelnemersevaluatie ook specifiek te vragen naar de ervaren voors, tegens en suggesties voor verbetering van de online nascholing.

Kortom: de deelnemer dient het gehele programma te volgen, actief te participeren en zonodig de aanbevolen posttoets te maken.

Bevestiging

Binnen vier weken krijgt u van ons een e-mail met daarin:

 • aantal (voorlopig) toegekende accreditatiepunten
 • ID-nummer
 • kosten

Presentielijst

Binnen twee weken na afloop van de nascholing moet de presentielijst in ons bezit zijn. Maak een scan of foto en stuur die naar: accreditatie@stichtingkoh.nl. Vergeet niet het ID-nummer te vermelden. Deelnemers niet fysiek, maar wel online aanwezig? Lees de voorwaarden van de presentielijst.

U kunt gebruik maken van onze presentielijst of er zelf een maken. Zorg ervoor dat deze voldoet aan de voorwaarden.

Bijschrijven accreditatiepunten
Uiterlijk drie weken nadat wij de presentielijst hebben ontvangen schrijven wij de accreditatiepunten bij in het persoonlijk dossier (GAIA) van de deelnemers.

Nascholingsoverzicht Zuidoost-Brabant
Uw nascholing plaatsen wij op het nascholingsoverzicht van Zuidoost-Brabant. Als u hier bezwaar tegen heeft laat het ons dan weten.

Sponsoren
Sponsoring van nascholingen is toegestaan mits deze voldoet aan de CGR voorwaarden.

Vragen?

Stuur een e-mail naar: accreditatie@stichtingkoh.nl.

Deel deze pagina: