Privacyverklaring

Het Fonds Achterstandswijken Zuidoost-Brabant (FAZOB) vindt de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. Daarom behandelen wij de persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt worden zo vertrouwelijk en zorgvuldig mogelijk. We houden ons hiervoor aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens worden door FAZOB verwerkt?

FAZOB verwerkt gegevens die door aanvragende partijen zelf zijn verstrekt. Met het verstreken van deze gegevens geeft de aanvrager FAZOB toestemming om deze gegevens te verwerken. Het betreft:

·         Voor- en achternaam aanvrager

·         Functie aanvrager

·         Adresgegevens praktijk

·         Telefoon aanvrager

·         E-mailadres

·         Telefoonnummer

·         Bankrekening praktijk

·         Naam en functie van betrokken disciplines, patiënten, organisaties)

·         Eventuele overige privacygegevens die in het kader van de afhandeling van subsidieaanvragen aan FAZOB worden verstrekt

Waarvoor gebruikt FAZOB persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

·         Afhandelen van subsidieaanvragen en informeren over het verloop daarvan;

·         Verzenden van nieuwsbrieven met informatie over o.a. FAZOB en gehonoreerde initiatieven;

·         Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of verder te helpen bij vragen;

·         Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

·         Uitwisselen van praktijkgegevens ten behoeve van samenwerking tussen praktijken met soortgelijke aanvragen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunnen zij eventuele toestemming voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens. Daarnaast is er recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat een verzoek ingediend kan worden om de eigen persoonsgegevens waarover wij beschikken toe te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van de eigen  persoonsgegevens en verzoeken tot intrekking van de gegeven toestemming kunnen gestuurd worden naar fazob@stichtingkoh.nl We nemen dergelijke verzoeken zo snel mogelijk in behandeling.

Delen van uw gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden behalve in de volgende gevallen:

·         als u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft;

·         als wij een leverancier inschakelen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerkt. In dat geval sluit FAZOB met de leverancier een overeenkomst die voldoet aan de AVG;

·         als wij aanvragers van soortgelijke initiatieven aan elkaar willen verbinden (in dat geval gaat het alleen om praktijkgegevens);

·         als wij dit moeten op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak waartegen geen (hoger) beroep meer openstaat.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden bewaard zolang de wet ons verplicht deze gegevens te bewaren. Na deze termijn worden betreffende gegevens verwijderd.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij eisen van onze leveranciers die toegang hebben tot persoonsgegevens dat zij aantoonbaar voldoen aan de eisen van de privacywetgeving.

Google Analytics

Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. Google Analytics gebruikt cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Google.

Privacy beleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit onze websites wordt verwezen. FAZOB is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites noch voor de verwerking van de persoonsgegevens dan wel andere gegevens door de beheerders van deze sites.

Klacht

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan dan kunt u een klacht bij ons indienen. Mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij kunnen het privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. Om op de hoogte te blijven raden wij u aan deze pagina regelmatig te lezen.

Contact met FAZOB

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring of uw persoonsgegevens wilt opvragen, wijzigen of laten verwijderen, stuur dan een e-mail naar fazob@stichtingkoh.nl

Vrijwaring aansprakelijkheid

Het Fonds Achterstandswijken Zuidoost-Brabant (FAZOB) behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van deze website aan te kunnen passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. Ondanks al onze zorg en aandacht is het altijd mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig en/of onjuist is. Voor gevolgen van kennelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voor op de website opgenomen hyperlinks of verwijzingen naar websites of diensten van derden kan FAZOB nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.