Hoe het werkt

Beoordelingscriteria

Om in aanmerking te komen voor goedkeuring van een aanvraag moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

Voor alle aanvragen geldt:

 • De aanvraag is ingediend door een huisarts of een samenwerkingsverband namens huisartsen met patiënten in door de NZa als zodanig geïdentificeerde achterstandswijken in de regio Zuidoost-Brabant.
 • Het juiste aanvraagformulier is volledig ingevuld en correct ingediend.
 • De dienst of activiteit helpt bij het oplossen of verminderen van problemen gerelateerd aan een achterstandspopulatie.
 • De kosten staan in alle redelijkheid in verhouding tot de dienst, de activiteit of het project.
 • Het betreft een dienst, activiteit of project die niet via de reguliere vergoeding van de huisarts gefinancierd wordt of reeds bekostigd wordt via andere wegen.
 • Aanvragen worden goedgekeurd onder voorbehoud van beschikbare financiering.
 • Aanvragen van praktijken die eerder in hetzelfde jaar al een positieve honorering hebben ontvangen, komen alleen in aanmerking voor subsidie als er aan het einde van het betreffende kalenderjaar nog budget beschikbaar is.

Extra criteria bij aanvraag voor innovatieve (samenwerkings)projecten.

 • Het doel en de aanpak van het project zijn concreet en SMART geformuleerd en lijken haalbaar.

 • De gekozen aanpak is onderbouwd met aannemelijke argumenten of voorbeelden elders, waarbij wordt beschreven wie wat gaat doen en waarom dit bijdraagt aan het oplossen van de problematiek.

 • Het project moet kunnen worden geëvalueerd en de resultaten moeten deelbaar zijn.

 • Het project is van tijdelijke aard, waarbij wordt gezocht naar een manier om het project te behouden na afloop van de projectperiode.

 • Het project draagt bij aan een of meerdere van de volgende doelen:

  o   Verbetering van de zorg en ondersteuning aan patiënten in achterstandswijken

  o   Vermindering van de werklast van huisartsen en andere medewerkers in de huisartsenpraktijk

  o   Bevordering van het werkplezier van huisartsen en andere medewerkers in de huisartsenpraktijk

  o   Bevordering van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de (huisartsen)zorg

  o   Deskundigheidsbevordering van huisartsen en ondersteunend personeel in achterstandswijken

  o   Positieve invloed op het vestigingsklimaat van huisartsen in achterstandswijken.

  o   Ontwikkeling van specifiek medisch beleid voor patiënten met achterstandsproblematiek, zoals voorlichting of speciale spreekuren.

  o   Stimulering van samenwerking met andere disciplines, zoals specialisten, ziekenhuizen en fysiotherapeuten, binnen een wijk of regio.